Agemene Voorwaarden
 
 
Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Conformiteit en garantie
Artikel   9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een OXF
3.     Dag: kalenderdag;
4.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op  een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument  en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 
 
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

OXFALCK distributeur voor de Benelux van het merk Brubeck, handelend onder de naam Brubeck.nl/Brubeck.be/Brubeck.lu
Jan van Avesneslaan 2 , 1181ED Amstelveen, Nederland;
E-mailadres: info@brubeck.nl
KvK-nummer: 34156886
Btw-identificatienummer: NL002124307B10
 
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen  en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 – Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van  afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

        o    de prijs inclusief belastingen;
        o    de eventuele kosten van aflevering en gekozen betalingsmethode;
        o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
        o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 
 
Artikel 5 – De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat ondernemer een orderbevestiging stuurt aan de Consument per email naar het door Consument opgegeven email adres.
2.     De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede  van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan/te ontbinden, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
 
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij  zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
3.     Ondernemer behoud het recht om geretourneerde produkten te weigeren of slechts gedeelte van het bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het produkt reeds gebruikt is of door schuld van de consument beschadigd is.
4.     Indien sprake hiervan sprake is ,  zoals vermeld onder 6.3, dan zal de ondernemer de Consument hiervan in kennis stellen per email.
 
.
 
 
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, terugbetalen. Kosten die zijn gemaakt door keuze van betalingsmethode zullen niet terugbetaald worden.
 
 
.
 
Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande  wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 
 
Artikel 9 – Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
2.     De ondernemer zal ernaar streven om bestellingen zo snel mogelijk uit te leveren. Afhankelijk of bestelling op voorraad is bij de ondernemer zal dit tussen de 2 en 10 werkdagen bedragen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden..
3.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument  of namens de Consument,, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico  naar de consument gaan.
 
 
 
 
 
 
Artikel 10 – Betaling

1.     Ondernemer biedt de consument de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende betalingsmethodes.
2.     Minimaal 1 van de aangeboden betalingsmethodes is zonder extra kosten. Overige betalingsmethodes kunnen extra kosten met zich meebrengen. Deze extra kosten worden vermeld bij desbetreffende betalingsmethode.
3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
 
 
Artikel 11 – Klachtenregeling

1.     Klachten kunnen aan ondernemer bekend gemaakt worden via het email adres : info@brubeck.nl.
2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.     Bij de ondernemer ingediende klachten zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden met een maximumtermijn termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst.. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
OXFALCK is distributeur van Brubeck en geeft de informatie weer zo als zij die van de fabrikant krijgt. OXFALCK is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de producten en/of eventuele verkeerde product claims. Wel zal OXFALCK zo goed mogelijk bemiddelen om te komen tot een passende oplossing.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.